شربت آلو
شربت آلو
شربت آلو
شربت آلو

شربت آلو: مسهل صفرا و دافع بلغمKGPLSY-dg3675


شربت آلو کیمیاگر طوس یک داروی گیاهی مناسب صفرا بر و دافع بلغم بوده و با توجه به منابع طب سنتی تولید شده است.