روغن سیاه دانه باریج
روغن سیاه دانه باریج
روغن سیاه دانه باریج
روغن سیاه دانه باریج

روغن سیاه دانه مالشی باریج یک محصول گیاهی برای درمان دردهای سرد مفاصل و همچنین تقویت و افزایش نعوظ و توان جنسی و همچنین تقویت ریشه مو و ریش و سبیل است که به صورت موضعی بر روی اندامهای مورد نظر قابل استفاده است.