کپسول روکاردین قائم دارو
کپسول روکاردین قائم دارو
روکاردین قائم دارو
کپسول روکاردین قائم دارو
کپسول روکاردین قائم دارو
کپسول روکاردین قائم دارو
کپسول روکاردین قائم دارو
روکاردین قائم دارو
کپسول روکاردین قائم دارو
کپسول روکاردین قائم دارو

کپسول روکاردین قائم داروRucardin


۲۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

مواد موثره موجود در گیاه کراتاگوس اکسی آکاتنا شامل فلاونوئیدها ، گلیکوزیدهای O و C می باشد، گلیکوزید O باعث القاء مهار تجمع پلاکت ها ، افزایش جریان خون کرونری و گلیکوزید Cباعث کاهش رسوبات درون رگی می شود و فلاونوئیدهای موجود در این گیاه با ایجاد آثار آنتی اکسیدانی قوی، نقش زداینده رادیکال های آزاد اکسیژن (این رادیکال ها در ایجاد پیشرفت برخی بیماری های قلبی-عروقی نظیر ایسکمی میوکارد موثرند) از دیواره درونی رگ ها را ایفا می کند ، درنتیجه از گرفتگی و انسداد عروق قلبی جلوگیری می نماید.