کولیکز
کولیکز
سایمتیکون
سایمتیکون
کولیکز قطره خوراکی نوزادان
سایمتیکون
کولیکز
کولیکز
سایمتیکون
سایمتیکون
کولیکز قطره خوراکی نوزادان
سایمتیکون

قطره کولیکز مناسب برای نفخ  گازهای احتباس یافته در دستگاه گوارش و دردهای کولیک و شکمی نوازد است. این محصول تحت لیسانس شرکت ویتان آلمان تولید شده است.