اشتها-آور-گیاهی-خوب
درمان-بی-اشتهایی
اشتها-آور-گیاهی-خوب
درمان-بی-اشتهایی

قرص شیکوریدین دینه ایران یک مکمل اشتها آور بوده که دارای مواد موثره مقوی و نیرو بخش نیز میباشد. از آن میتوان در بهبود حالت ضعف بدن و خستگی نیز بهره جست.