خونریزی شدید زنان
کاهش خونریزی بعد از زایمان
خونریزی شدید زنان
خونریزی شدید زنان
کاهش خونریزی بعد از زایمان
خونریزی شدید زنان

ریپاون محصولی گیاهی بوده که شما میتوانید از آن برای کاهش و تنظیم خونریزی قاعدگی شدید و خونریزی داخلی و همچنین خونریزی هموروئید استفاده کنید.