قطره خوراکی گشنیز اشتها آور کودکان
قطره-افزایش-دهنده-اشتها-کودکان
قطره خوراکی گشنیز اشتها آور کودکان
افزایش-اشتهای-کودک-در-طب-سنتی
قطره-خوراکی-گشنیز-افزایش-اشتها
افزایش-اشتهای-نوزاد و کودکان
قطره خوراکی گشنیز اشتها آور کودکان
قطره-افزایش-دهنده-اشتها-کودکان
قطره خوراکی گشنیز اشتها آور کودکان
افزایش-اشتهای-کودک-در-طب-سنتی
قطره-خوراکی-گشنیز-افزایش-اشتها
افزایش-اشتهای-نوزاد و کودکان

قطره خوراکی گشنیز زردبند یک مکمل اشتها آور بوده که به منظور افزایش اشتها در کودکان میتوان از آن استفاده کرد. این قطره سبب تحریک ترشح شیره معده میگردد و بدین طریق سبب افزایش اشتهای کودک میشود.