هماتوگل گل دارو
شربت هماتوگل
شربت هماتوگل
هماتوگل گل دارو
شربت هماتوگل
شربت هماتوگل

شربت گیاهی هماتوگلHMTGL-dg5530


شربت گیاهی برای کسانی که از کم خونی ناشی از  فقر آهن رنج میبرند مناسب است. دارای انواع ویتامین های مورد نیاز بدن می باشد.