عصاره لاوندر راه حل بیخوابی
قطره خوراکی اسطخودوس لاوندر
عصاره لاوندر قطره اسطوخودوس
قطره اسطوخودوس عصاره لاوندر راه حل بیخوابی
عصاره لاوندر راه حل بیخوابی
قطره خوراکی اسطخودوس لاوندر
عصاره لاوندر قطره اسطوخودوس
قطره اسطوخودوس عصاره لاوندر راه حل بیخوابی

قطره خوراکی اسطوخودوس زردبند به عنوان داروی کاهنده اضطراب و آرامبخش و راه حل بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد که از گیاه اسطوخودوس یا لاوندر گرفته شده است.