قطره گل سرخ زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
قطره گل سرخ زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند

از قطره خوراکی گل محمدی زردبند هم برای درمان سرد مزاجی خانم ها و هم سردمزاجی آقایان میتوانید استفاده کنید. این قطره همچنین ضد افسردگی می باشد و عوارض داروهای شیمیایی را ندارد.